Informace pro členy a fanoušky ČMMJ [březen 2019]

facebook
youtube
instagram

Víte, že jen asi třetina členů má v evidenci svou emailovou adresu?
Ti, kteří email v přihlášce neuvedli, tento zpravodaj nedostanou.

Přepošlete zpravodaj kamarádům,
nebo jim obsah převyprávějte.

Informovaní členové = silná jednota!

Boj za zbraně i olovo [KLIKNI SEM]

Zbraň tohoto typu vypadá jako nebezpečná, proto je nebezpečná. To je jen jeden z několika argumentů, které prezentovali zástupci EU v procesu Česko versus Odzbrojovací směrnice.

Hospodáři v krajině požadují stanovit příznivý stav vlka

V předminulém týdnu se v prostorách ČMMJ sešli zástupci organizací sdružených v platformě Hospodáři v krajině. Výstupem jednání je prohlášení, které jsme odeslali vládě ČR.

Zájmové svazy reprezentující 750 000 myslivců, rybářů, lesníků, včelařů, zemědělců, zahrádkářů, školkařských provozů, petentů a vědců v něm nabízí pomocnou ruku při přípravě přiměřených a zároveň účinných právních předpisů. Statisíce našich členů se denně pohybují v přírodě a krajině ve všech koutech naší země, proto mohou dát k dispozici svoje místní znalosti, praktické zkušenosti, a do určité míry i svoji „pracovní sílu“, což v takové šíři nikdo jiný nabídnout nemůže.

Prohlášení obsahuje osm výzev adresovaných parlamentu, vládě a příslušným ministerstvům, z nichž vybíráme:

  • nepřipustit zavedení tzv. národního seznamu invazních nepůvodních druhů,
  • stanovit příznivé stavy vydry říční, bobra evropského, vlka obecného a čápa černého pro území ČR,
  • stanovit maximální částku, kterou je stát ochoten každoročně vynaložit na management (včetně monitoringu a ochranných opatření) a na náhradu škod pro jednotlivé výše uvedené druhy zvláště chráněných živočichů či
  • přijmout opatření vedoucí ke zvýšení biodiverzity a pestrosti krajiny a zároveň opatření přispívající k posílení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví.

Celé znění prohlášení najdete na webových stránkách ČMMJ [KLIKNI SEM].

Volá novinář! Co teď? [KLIKNI SEM]

Zavolá vám neznámé číslo a osoba na druhém konci se představí jako novinář. Co by mohl chtít, říkáte si a ze sluchátka slyšíte žádost o rozhovor. Jak jej zvládnout co nejlépe?

Prodej ze dvora

Na jednání Státní veterinární správy, ke kterému byli přizváni zástupci MZe a ČMMJ, byla prezentována novela vyhlášky číslo 289 ze dne 14. listopadu 2007 o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství.

Zásadní změnou pro uživatele honiteb je v §12 Zvěřina odstavec 7, kde se mění  definice malého množství zvěře. Nově tak budou moci uživatelé honiteb prodávat 5 kusů velké volně žijící zvěře a 35 kusů drobné zvěře za týden, nejvýše však 50 % uživatelem honitby odlovené zvěře v jedné honitbě za rok, přičemž těchto 50 % nesmí překročit 120 kusů velké volně žijící zvěře a 400 kusů drobné volně žijící zvěře. I přes toto uvolnění Českomoravská myslivecká jednota pokračuje v boji za úplné zrušení limitů.

Diana, Hubert a Halali [KLIKNI SEM]

Nelekejte se! Článek není o mysliveckých patronech. I když možná tak trochu ano. Diana a Hubert jsou jména psů, při nichž nedávno vedle obou světců stála také pojišťovna Halali.

Pojišťovna Halali
Nejlepší pojištění pro myslivce

Váš článek v příštím Zpravodaji?

Chcete se pochlubit svými mysliveckými úspěchy, poptat službu či radu, vyjádřit se k některému z aktuálních problémů?

Napište nám svůj nápad na adresu zpravodaj@cmmj.cz! Prodiskutujeme možnost vydání vašeho článku v některém z příštích Zpravodajů.

Rozesílá Českomoravská myslivecká jednota, z.s. za účelem zajištění informovanosti svých členů a dalších zájemců, kteří se k odběru zaregistrovali.

Tato emailová zpráva není obchodním sdělením ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

Nechcete již odebírat tyto e-maily? To nás mrzí, odhlásit se ale můžete zde.